Hovedinnhold

Kontaktinformasjon til medlemmene i styret 

Mail er ikke overfør til nytt styre etter årsmøte. Denne beskjeden fjernes når mail er oppdatert.

  • Leder

  • Nestleder

  • Styremedlem

  • Kasserer

  • Sportslig koord

Rune Stålby
E-post: leder(a)tpk.no
Tlf.: 92248023
Leder klubbens møter og er sammen med det øvrige styret ansvarlig for klubbens drift. Leder og koordinerer arbeidet i styret, fordeler oppgaver og følger opp arbeidet i utvalg og komiteer. Er også klubbens representant ovenfor overordnede idrettsmyndigheter.
Leder sørger for, sammen med nestleder, innkallelse til styremøter medlemsmøter og årsmøter.
Leder har ansvar for, sammen med kasserer, å holde orden på klubbens økonomi.
Leder kontrollerer og anviser alle bilag som skal utbetales.
Leder har et overordnet ansvar for at klubben drives etter klubbens lover og forskrifter.
Skriver styrets årsberetning.
Henter post og videreformidler den til styret.
Jan Tore Trøan
E-post:nestleder(a)tpk.no
Er klubbens leder når leder melder forfall.
Ansvaret for klubbens Håndbok og arrangementshåndbok.
Maiken Alexandra Wang Kilaas
E-post:styremedlem(a)tpk.no
Sender ut innkalling til styremøter og årsmøter, etter avtale med leder.
Skriver referat fra styremøtene.
Har ansvar for klubbens arkiv og alle kontrakter.
Ansvarlig for skriving av brev på vegne av klubben ved behov.
Emil Glomstad
E-post: kasserer(a)tpk.no
Har ansvar for å informere styret om klubbens økonomi.
Sørger for ut- og innbetalinger.
Skal, sammen med styret, utarbeide budsjett.
Sende inn rapportskjema til NIF (medlemstall) innen tidsfristen (i februar mnd. hvert år).
Sende inn rapport til Lotteritilsynet.
Øivind Mosand
E-post: sportslig(a)tpk.no
Sportslig koordinator har overordnet ansvar for å koordinere arbeidet for lederne for de ulike øvelsene luft, bane, felt og svartkrutt i klubben. Sette sammen årsberetning til årsmøte med oversikt over medaljer i forbindelse med klubbens deltagelse/aktivitet i klubbmesterskap, kretsmesterskap, Midt-Norsk mesterskap og Norgesmesterskap, og andre prestasjoner basert på oversikter fra ledere for svartkrutt, felt, luft og bane. Koordinere treningsgrupper i klubben og oppfølging av disse.

 

 

Felles oppgaver for ledere av de ulike øvelsene. Utarbeider budsjett knyttet til sportslig aktivitet for kommende sesong. Setter opp forslag til terminliste som sendes til kretsen i henhold til gjeldende frister. Setter opp liste for klubbmesterskap. Setter opp lag for alle NM–øvelser, eventuelt arrangere uttaksskytinger. Ivaretar klasseføring. Ansvar for premiering og medaljer av klubbstevner/klubbmesterskap. Oppfølging av vandretrofeer. Sørge for organisering av treningsgrupper og oppfølging av disse. Kvalitetssikring av stevnearrangementer. Ansvar for tilrettelegging av de ulike skyteprogrammene. Bidra til å gjøre de ulike skyteprogrammene kjent for nybegynnere og andre.

Banemester

Banemester for Buran og Jonsvatnet har ansvar for, sammen med assistenter, å holde skytebaner og klubbhus i forsvarlig stand, samt sørge for forbruksmateriell som lyspærer, kjøkkenutstyr, tørkepapir, såpe mm. Ansvar for vedlikehold / nybygging / innkalling til dugnader og føring av dugnadsprotokoll. Ansvar for utstyr på banen som: skiverammer – stiftemaskiner - stifter – pappskiver med innstikk – klisterlapper avtrekksvekter, målekasser og resultatkort. Ansvar for oppbevaring/vedlikehold av teknisk utstyr som finnes på banen eller i klubbhus (elektroniske skiver m.m). Informere styret om arbeidsoppgaver som er utført / må eller bør gjøres, og holder styret à jour om budsjettsituasjonen. Sette opp budsjett for vedlikeholdsarbeid. Ansvar for utlån av baner og innsending av oversikt til kasserer.

  • Ansvarlig Bane

  • Ansvarlig Luft

  • Ansvarlig Felt

  • Ansvarlig Svartkrutt

Roy A. Wahl
E-post: bane (a) tpk.no
Ansvarlig for, sammen med sportslig koordinator, for tilrettelegging av alle baneprogram som skytes på 25/50 m. Ansvar for at det finnes skivemateriell til elektronikkskivene og pappskiver. Bidra til, sammen med utdanningskontakt, å gjøre baneprogrammene kjent for nybegynnere og andre.
Roy A. Wahl
E-post: luft (a) tpk.no
Sørge for at gass og luftflaskene fylles og holdes i orden. Ansvar for at det finnes skivemateriell til elektronikkskivene. Bidra til, sammen med utdanningskontakt, å gjøre baneprogrammene kjent for nybegynnere og andre.
Bjørn Teigseth
E-post: felt (a) tpk.no - tlf: 91130522 Ansvar for at det finnes skivemateriell og annet utstyr til bruk i feltløypa. Ansvar for vedlikehold av feltløypa (dugnader). Bidra til, sammen med utdanningskontakt, å gjøre feltprogrammene kjent for nybegynnere og andre.
Morten Andresen
E-post: svartkrutt (a) tpk.no
Ansvarlig for Svartkruttgruppa og dens aktiviteter. Ansvar for organisering av svartkruttskyting i klubben (kun utendørs). Bidra til, sammen med utdanningskontakt, å gjøre baneprogrammene kjent for nybegynnere og andre. Selvstendig uttak av skyttere til NM. Skriver egen årsberetning. .

Utdanningskontakt :

Christian Karlsen
utdanningsk (a) tpk.no

Banemester Buran :

Jan Arild Myrhaug
banemester_buran (a) tpk.no

Banemester Jonsvatnet :

Odd Johannessen
banemester_jonsvatnet (a) tpk.no

Ungdomsansvarlig :

TBA

Medlemsansvarlig

Terje Ofstad
medlemsans (a) tpk.no