Hovedinnhold

Baner

Vi gjør oppmerksom på at det er innført soneparkering 24/7 på Buran. Klubben har fått kommunen til å sette opp vanlig betalingsparkering på ene siden av gaten der banen ligger. Man trenger da app på telefon for betaling. Det er også parkering på parkometer ved fotballbanen hvis det passer bedre.
Om dere tar sjansen på parkering utenfor betaligssoner, så kan det hende det dukker opp ei gul bot på ruten med hilsning fra kommunen.

Hva har anlegget dvs antall standplasser og lengder osv.

Banen på Buran består av 10 standplasser for skyting på 25m. Anlegget har 10 elektroniske skiver.

Banen har klubblokale og WC like ved standplassen. Man kommer inn til banene og kan skyte på elektronikk hvis man sitter i rullestol også, da det er laget ramper for å komme gjennom dører. 

Adgang til anlegget skjer ved å benytte adgangsbrikke fra klubben. 

Regler for anlegget.

 • Ved trening på elektronikkskiver benyttes kun kaliber .22LR. Største tillatte kaliber er .32.

 • All skyting skal skje fra standplass.

 • Innskriving i loggbok skal gjøres før skyting.

 • Det er ikke tillatt å skyte på andre ting enn skiver i skivestativene.

 • Avfuktere skal være i gang når man forlater banen.

 • Tilluftsvifte ved inngang benyttes kun ved organisert trening (større varmeelement aktiveres med viften). Avtrekksvifte (styring ved bane) benyttes ved all skyting.

 • Opphenging på oppslagstavle skal avklares med banemester før man henger opp noe.

 

 

Instruks for anlegget (signert godkjenning)

 • Før skyting begynner skal skytterne skrive seg inn i oppmøteprotokollen.

 • Eventuelle mangler ved bane anlegget må meddeles banemester snarest.

 • Følgende ammunisjonstyper er tillatt: cal.22 long rifle og cal .32. 

 • Mantlet ammunisjon er ikke tillatt.

 • Det skal kun skytes mot skiver som står i skivestativer. Skyting mot brusflasker, blikkbokser og lignende er forbudt

 • Skyting med svartkrutt og magnumladninger er ikke tillatt.

 • Organiserte treningstider er kunngjort ved oppslag på banen og klubbens nettsider. Det er fri trening utenfor disse treningstidene.

 • All organisert skyting skal foregå under ledelse av en skyteleder. Skyteleder er ansvarlig for at bruk av banen foregår etter denne instruks og all skyting foregår etter de gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

 • Skyting på banen er underlagt de til enhver tid gjeldene sikkerhetsbestemmelser.

 • Når banen forlates skal det ryddes på standplass, alle lys slukkes og ventilasjonsanlegget skal slås av.

 

HVOR

Banen ligger i Stadsing Dahlsgate på motsatt side av veien i forhold til hus nummr 61. Anlegget holder til et nedlagt tilfluktsrom og kan være vanskelig å finne. Det er ikke tilfeldig at vi aldri har hatt skilt her.  Gaten har betalingsparkering på siden banen ligger på, det er også parkering ved grusbanen, som ligger lengre ned i gaten i forhold til banen.  

StadsingDahlsgt61

Anlegget har 40 standplasser på 25 meter og 10 standplasser for 50 meter. Feltløypen har 14 standplasser med ulike hold og skivestativ. Klubbens klubbhus ligger her og er tilpasset rullestolbrukere.  

Regler for anlegget.

 • Før skyting begynner skal skytterne skrive seg inn i oppmøteprotokollen. Opplæring på banen må gjennomføres før man benytter banen. Tilgang gis ved henvendelse til styret. Andre enn medlemmer av TPK må ha tillatelse fra styret i TPK for å kunne benytte banen.

 • Skytetider på bane og feltløype er etter regulering av området satt til 09:00 til 21:00 mandag til fredag, 09:00 til 17:00 lørdag og ingen skyting søndag. Rødt sikkerhetsflagg skal heises før man starter skyting, normalt 15 min før skyting starter. Feltløpe har ekstra sikkerhetsflagg øverst i løypen.

 • Bane skal forlates i bedre stand enn når man ankom. Ved flere forskjellige skyttere til stede samtidig må man avklare skyting før man starter å skyte. Ved flere skyttere på banen skal skyting etter NSFs faste program prioriteres. Skyting med kaliber 22LR prioriteres på banen. Skyting på 50m bane skal tilpasses øvrig aktivitet på anlegget, fortrinnsvis til faste treningstider.

 • Banemester kontaktes hvis man er usikker på noe eller oppdager noe. Kjøring opp i feltløpe må avklares med banemester før kjøring skjer utenfor organisert trening/konkurranse.

 • Røyking forbudt i klubbhuset og på selve skyteanlegget.

 • Banen kan være stengt i korte perioder pga. vedlikehold, dugnad, utleie eller forberedelser til stevner. Dette skal annonseres på klubbens nettside i forveien. Det kan søkes til styret om spesiell tillatelse til bruk av banen i stengte perioder dersom man skal trene til større konkurranser eller mesterskap

 • Ved konkurranse er det en gjensidig avtale slik at man kan parkere hos TJFF.

 • Skytes det på 50 meterbanen skal bom settes opp for å sperre folk i å gå opp i feltløype ved standplass. Man må også sjekke feltløypen slik at folk ikke kommer gående ned bak sikkerhetsvollen til skivestativet. Ingen skal gå opp i feltløype før man har tatt kontakt med skytterne på 50m standplass.

 • Følgende ammunisjonstyper er tillatt på baneanlegget 25m/50m: Kaliber opp til og med kal.45 Kaliber av typen magnum er ikke tillatt benyttet. Skyter man på elektronikkskiver kan kun kaliber 22LR benyttes. Alle kaliber kan benyttes når det skytes med svartkrutt på papp.   I feltløype og bak kulefang på 50m kan følgende kaliber benyttes: Kaliber opp til og med kal.45

 • Det skal kun skytes mot skiver som står i skivestativer eller festes til disse. Benytt innstikk på pappskiver. Skyting mot brusflasker, blikkbokser og lignende er forbudt. Fallmål kan benyttes på standplass 13 i feltløype, men forutsetter opprydding av fallmål etter endt skyting. Elektronikkskiver skal ikke benyttes ved fare for tordenvær.

 • Innskyting/test av våpen på konkurranser på 25m bane og feltløype kan kun skje bak kulefang på 50m bane. Test av grovere våpen gjøres generelt bak kulefang på 50m bane.

 • Skyting på banen er underlagt de til enhver tid gjeldene sikkerhetsbestemmelser. Sikkerhetsplakat skal henge på bane.

 • Når banen forlates skal det ryddes og kostes på standplass, skivemateriell klistres før det ryddes bort og sikkerhetsflagg skal være tatt ned. Benyttes elektronikkskiver skal skudd på skiverammer lakkeres/males ved endt skyting.

Instruks for baneanlegget (signert godkjenning)

 1. Før skyting skal skyttere skrive seg inn i oppmøteprotokoll på banen. Rødt sikkerhetsflagg skal heises 15 minutter før skyting starter. Banen er åpen hele året mandag til fredag 09.00-21.00, lørdag 09.00-17.00. Banen er stengt for skyting på søndag og helligdager.

 2. Eventuelle mangler ved baneanlegget må meddeles banemester eller styret snarest. For kontaktinformasjon se klubbens nettside tpk.no eventuelt oppslag på bane.

 3. Følgende ammunisjonstyper er tillatt skutt med pistol: Fra kaliber 22 til og med 45 – mantlet eller umantlet. Skyting med svartkrutt i pistol og rifle er tillatt, men magnumammunisjon uansett kaliber, er ikke tillatt.

 4. Det skal kun skytes på skiver som henger i stativer på banen. Skyteretning er kun tillatt i retning mot skivestativ på 25 og 50 meter mot sikkert kulefang. Skiver i stativer kan ikke plasseres slik at kuler treffer utenfor kulefang på 25 meter. På 50 metersbane skal skiver stå på fast skivestativ eller maks 1 meter foran dette. Flyttbare skivestativ kan ikke stå nærmere standplass enn 15 meter på 25 meters bane og skudd skal gå i kulefang etter skiven. Skyting mot flasker, blikkbokser og lignende er ikke tillatt på banen.

 5. Organiserte treningstider er kunngjort ved oppslag på banen og/eller på klubbens nettside. Det er fri trening utenfor disse treningstidene.

 6. All trening med 2 eller flere skyttere til stede skal foregå under ledelse av en skyteleder. Skyteleder kan selv skyte, men er ansvarlig for at bruken av banen foregår etter denne instruks, og gjeldende generelle sikkerhetsbestemmelser.

 7. Ved skyting mot elektroniske skiver på 25 og 50 meter er det kun tillatt med kaliber 22LR. 32 umantlet ammunisjon kan benyttes mot elektroniske skiver angitt av styret.

 8. Trening på banen utgår når klubben arrangerer approberte stevner (se terminlisten eller på klubbens nettside www.tpk.no). Det samme gjelder når banen er utleid (se oppslag/kalender for banen).

 9. Når banen forlates skal det ryddes på standplass og sikkerhetsflagg skal tas ned.

 10. Brudd på denne instruks skal meldes til banemester eller styret i Trondhjems pistolklubb.

Signert av politiet 15.juli 2021

 

Instruks for feltløypen (signert godkjenning)

 1. Før skyting i feltløypa skal skyttere skrive seg inn i oppmøteprotokollen på baneanlegget. Rødt sikkerhetsflagg på pistolbanen og øverst i feltløypa skal heises 15 minutter før skyting starter. Feltløypa er åpen hele året mandag til fredag 09.00-21.00 og lørdag 09.00-17.00. Feltløypa er stengt for skyting på søndag og helligdager.

 2.  Eventuelle mangler ved feltløypa må meddeles banemester, feltoppmann eller styret snarest. For kontaktinformasjon se klubbens nettside www.tpk.no eventuelt oppslag på baneanlegget.

 3. Følgende ammunisjonstyper er tillatt skutt: pistolkaliber .22-.50, mantlet, umantlet og magnum. Skyting med svartkrutt i pistol og rifle er tillatt i kaliber brukt under NSU regelverk. Løypa kan leies ut til Forsvaret eller Politiet for skyting med maskinpistol kaliber 9 mm

 4. Det er kun tillatt å skyte mot pappskiver som er satt opp på stativ, bevegelige eller stasjonære, eller mot fallfigurer og  fastmonterte stålmål. Stålmål skal stå på minst 10 meters fra skytter på grunn av rikosjettfare. Magnum er ikke tillatt på stålmål. Det er IKKE tillatt å skyte mot flasker eller lignende. Enkelte mål montert i feltløypa er kun til konkurransebruk og skal ikke benyttes uten tillatelse fra banemester eller feltoppmann.

 5. Organiserte treningstider er kunngjort ved oppslag på baneanlegget og/eller på klubbens nettside. Det er fri trening utenfor disse treningstidene. Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel i feltløypa uten spesiell tillatelse fra styret.

 6. All trening med 2 eller flere tilstede på samme standplass skal foregå under ledelse av en skyteleder. Skyteleder kan selv skyte, men er ansvarlig for at aktiviteten foregår etter denne instruks, og gjeldende generelle sikkerhetsbestemmelser.

 7. Trening i feltløypa utgår når klubben arrangerer approberte stevner eller klubbstevner (se i terminlisten eller på klubbens nettside www.tpk.no). Det samme gjelder når feltløypa er utleid (se oppslag av banemester eller styret).

 8. Når feltløypa forlates, skal det ryddes og rødt sikkerhetsflagg øverst i feltløypa og på pistolbanen tas ned.

 9. Brudd på denne instruks skal meldes til banemester eller styret i Trondhjems pistolklubb. Brudd på instruks kan medføre reaksjoner fra klubben.

         Signert av politiet 25.september 2021

HVOR

Banen ligger litt gjemt ved fylkesvei 6678 ved Digresmyra og har adresse Engelsåsvegen 185. Den har samme innkjørsel som TJFF. For å komme til banen må man holde til høyre i krysset man kommer til når man har svingt av fylkesveien.

Engelssvegen185